Oferta reklamy

Szukasz klientów / pracowników? Nasza oferta na pewno Cię zainteresuje. Przeczytaj o naszym portalu i zareklamuj swoją firmę u nas. więcej »

English Tip

English is everywhere nowadays, also in schools. Encourage your children to learn it as much as possible as the proficiency of the language will pay off in a time.

Accountancy terms

słowniczek terminów związanych z księgowością i finansami

ACCOUNTANCY

AssetsAktywa
Auditor's ReportSprawozdanie Audytora
Balance sheetBilans
Bank LoansKredyty bankowe
BillRachunek
Bills of ExchangeWeksle
BondsObligacje
Book valueWartość księgowa
Buildings and constructionsBudynki i budowie
Capital ReserveKapitał (fundusz) zapasowy
CashGotówka
Cash flowPrzepływ gotówki
Chairman's Statement and Review of ActivitiesSprawozdanie Prezesa
ClaimsRoszczenia
Costs of Development ActivitiesKoszty prac rozwojowych
Created by lawTworzony ustawowo
Current assetsMajątek obrotowy
Current marketable securitiesPapiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Financial fixed assetsFinansowy majątek trwały
Financial StatementsSprawozdania finansowe
Finished productsProdukty gotowe
Fixed assetsMajątek trwały
Inventory / InventoriesZapasy
InvoiceFaktura
LiabilitiesZobowiązania
Long / Term LoansDtugoterminowe pożyczki
Loss (negative value)Strata (wielkosć ujemna)
MaterialsMateriały
Net Loss (negative value)Strata netto (wielkość ujemna)
Net profit (loss)Zysk (strata) netto
Net Profit (positive value)Zysk netto (wielkość dodatnia)
Owners equity Kapitał / Fundusz Własny
Profit (positive value)Zysk (wielkosć dodatnia)
Profit and loss accountRozliczenie zysków i strat
Pro-forma Invoice Faktura pro forma
ProvisionsRezerwy
Provisions on Income taxesRezerwy na podatek dochodowy
Receipt Kwitek / Pokwitowanie
Receivables and ClaimsNależności i roszczenia
Reserve capitalKapitał zapasowy
SecuritiesPapiery wartościowe
Share capitalKapitał akcyjny
Shareholders' Equity And LiabilitiesPasywa
Shareholders'EquityKapifał własny
SharesUdziały i akcje
Social securityUbezpieczenie społeczne
Special FundsFundusze specjalne
TaxesPodatki
TaxationOpodatkowanie,
TransportationŚrodki transportu

Business Glossary

absent awaynot at work /nieobecny/
accesswe can get it /dostęp/
accommodationa place to stay /zakwaterowanie/
an accounta record of the money /rachunek, obliczenie/
to achieveto be successful, to reach an objective or goal /osiągnąć,
an advantagea good point, a strength /zaleta, silna strona/
an advertisementpublicity designed to sell a product or service /reklama/
to advertisereklamować (w praise lub na billboardach)
an affiliatea company connected to a larger company /firma stoważyszona/
an agendaa list of things to discuss /porządek dnia, obrad/
an agent a person or company that represents the interests /agent/
to applyto ask for something, officially /składać podanie/
to appoint to choose somebody for a job /wyznaczać/
an appointmentspotkanie
to attract to create interest /przyciągać/
a benefitan advantage /korzyść/
a board (board of directors)/zarząd/
a bonusan extra sum of money /dodatek/
a branda particular make of goods /gatunek, wyrób/
a branchan office or shop connected to a larger company /filia/
to bribeto offer an illegal commission /dawać łapówkę/
a bribe/łapówka/
to briefto inform /poinformować/
a brochurea small book with pictures /broszura/
a campaigna plan to do a number of things /kampania/
to cancelto stop /odwołać np. spotkanie/
capitalmoney used to start a business /kapitał/
capital expendituremoney spent on buildings, equipment /wydatki/
cashmoney that is ready to spend /gotówka/
cash flowthe movement of cash in and out of a business /przepływ gotówki/
CEOChief Executive Officer /dyrektor naczelny/
a chairmanthe person who controls a meeting /prezes/
charityan organization that helps people /organizacja harytatywna/
colleaguespeople who work together/koledzy z pracy/
a commerciala TV advertisement /reklama telewizyjna/
competition/konkurencja/
competitive/konkurencyjny, np. ceny/
a credita payment made into an account /płatność na konto/
a currencythe money system of a country /waluta/
a curriculum vitaea career resume /życiorys zawodowy/
datainformation /dane/
a deadlinea time or date before which something must be done /ostatni termin/
a debtmoney one has borrowed /dług/
debtorspeople or companies that owe money /dłużnicy/
demandhow much customers want goods /popyt/
a discounta price reduction /obniżka ceny/
to dismissto stop employing someone, to sack or fire /zwolnić kogoś/
domesticbusiness inside your own country /krajowy/
a donationan amount of money given /darowizna/
dueexpected /oczekiwany, należny, mający nastąpić/
dutytax paid when importing goods /podatek importowy/
earnings/zarobki, zyski/
economicalsaving money /oszczędny/
an economya country's finances, trade, industry /gospodarka/
efficientworking well and quickly /efektywny/
efficiency/efektywność/
to employto give work to someone /zatrudniać kogoś/
employerthe company /pracodawca/
employee the worker /pracobiorca, pracownik/
employment and unemployment/zatrudnienie i bezrobocie/
to encloseto put something in an envelope /załączyć coś do np. listu/
enhancedmade better, improved /poprawiony, uwydatniony/
to enquireto ask questions to get information /zapytywać o informacje/
enquiry/zapytanie/
to establishto set up, to begin; or to find out, /ustanowić, ustalić, założyć/
an estimatea judgement about the cost of something /szacunek/
to estimate/oszacować/
to exceedto be more than, to go above /przekroczyć/
expensesmoney spent for a particular purpose /wydatki/
facilitiesrooms, equipment or services /urządzenia, udogodnienia/
a faulta defect or mistake /wada, usterka/
faulty/wadliwy/
a feasibility studya study to see if something is possible /stadium wykonalności/
a featurean important part of something /cecha/
to fireto sack, to dismiss, to stop employing someone /zwolnić z pracy/
a forwarding companytransporting goods /firma przesyłkowa/
a frauda crime where money is obtained /defraudacja, oszustwo pieniężne/
GDPGross Domestic Product /Produkt Krajowy Brutto/
a goala purpose, aim or objective /cel/
gratefulthankful /wdzięczny/
grossbefore anything is taken away /brutto/ w przeciwieństwie net=/netto/
a guaranteea promise to repair or replace a product /gwarancja/
headquarters(HQ) the main office of a company /kwatera lub siedziba główna/
to hireto use something for a short time /wynająć/
to implementto start using a plan or system /wdrożyć/
implementation/wdrożenie/
to improveto make better, get better /udoskonalić/
improvement/udoskonalenie/
an incentivesomething (e.g. money) that encourages people /bodzieć/
interestmoney charged (e.g., by a bank) for borrowing money /oprocentowanie/
inventorystocks of goods /skład, magazyn/
an invoicea list of goods sold, with a request for payment /faktura/
to invoice/fakturować/
an itema subject, a thing /pozycja w spisie, rzecz/
a joint venturea co-operative operation /przedsięwzięcie łączone/
to launchto introduce a product to a market /wprowadzać, wypuszczać product/
to leaseto rent or hire /dzierżawić/
a leasethe written agreement to lease /dzierżawa/
a lossthe money lost by a business /strata/
maintenance/utrzymanie (ruchu)/
to manufactureto produce, in large quantities with machinery /produkować/
a marginthe amount of profit /część zysków/
mass productionproduction in large quantities /produkcja masowa/
MBAMaster of Business Administration.
to mergeto join together /połączyć/
a merger/połączenie firm/
a multinationala company with operations in many countries /firma międzynarodowa/
to negotiateto bargain, to reach an agreement by discussion /negocjować/
netafter everything is taken away /netto/
a networka group of people or machines /sieć, zespół/
an objectivea target or goal /cel/
an occupationa person's job /zajęcie, zawód/
outputthe amount that a person, machine or factory produces /produkcja/
to outsource(contract work out) to pay another company to supply services /wynajmować firmy/
overheadsmoney a company spends on things like pay, electricity, rent /koszty ogólne/
overseas/zagraniczny/
to oweto be in debt /być dłużnym/
to ownto possess, to have something as one's property /posiadać/
owner/właściciel/
ownership/posiadanie/
to packto put in boxes or containers /pakować/
planta factory /zakład/
a policyusual rules for doing things /polityka działania/
to postponeto delay, to put something off /przełożyć na później/
premisesbuildings, offices, property /budynki firmy/
product managerthe person responsible for the production and marketing of a
product /menedżer produktu/
a profitthe money made by a business /zysk/
accounta company's trading figures /rozliczenie, konto/
to promoteto give someone a more important job /promować/
to provideto offer, to give /dać, dostarczyć/
public relationsthe work of distributing information to give a good impression
of an organization. Abbreviation: PR
to purchaseto buy /kupowac/
qualifiedhaving the right education /wykwalifikowany/
qualification (s)/kwalifikacje/
to quoteto give an estimate of the cost /podać orientacyjny koszt/
a quotation/wyciąg z cennika/
a ratehow fast something happens /szybkość zmian/
a receipta document showing you have paid for something /kwitek/
to recoverto get better /wyzdrowieć, dość do siebie/
to recruitto employ or take on new staff /rekrutować/
recruitment/rekrutacja/
redundantno longer needed, dismissed /bezrobotny, niepotrzebny/
redundancy/bezrobocie/
reference/referencje/
to refundto pay back money spent /refundować/
to rejectto say 'No' to a proposal, idea /odrzucać/
reliableconsistently good in quality or performance or work /niezawodny/
a reservationa booking /rezerwacja/
to resignto give up or leave a job /rzucić pracę/
a retail outleta place where goods are sold /kiosk, sklep/
retailingselling to the public /sprzedaż detaliczna/
a retailera person or company /sprzedawca detaliczny/
the Retail Price Indexan index to measure inflation (RPI)
to retireto stop working /iść na emeryturę/
a return profitearnings on an investment /zwrot z inwestycji/
to sackto dismiss, to fire, to stop employing someone /zwolnić z pracy/
a salarya payment for doing a job /płaca/
a sales prospecta possible customer /potencjalny klijent/
a sales representative a person who sells products /przedstawiciel sprzedaży/ (a sales rep)
a schedulea timetable /harmonogram/
to schedule/sporządzić harmonogram/
a sharea part, a fraction /udział (w firmie)/
a shareholdera person who owns shares /udziałowiec/
to shipto transport, by sea or air /transportować/
shipmentthe goods being transported /towary transportowane/
a shortagenot enough of something /niedobór/
to signto write one's name /podpisać/
a skillan ability to do a job well /umiejętność/
soundsecure, certain, steady /zdrowy, bezpieczny, w dobrym stanie/
specificationsdetails and instructions /specyfikacje/
stockgoods in storage waiting to be sold /skład towarów/
a strategya plan you use /strategia/
a strikethe organized stopping of work /strajk/
a subsidiarya /przedsiębiorstwo podległe/
to supplyto provide customers with goods /dostarczać towary/
switchboardwhere telephone calls are connected /centralka telefoniczna/
to take overto take control of a company /przejąć firmę/
a takeover/przejęcie firmy/
a targeta result one wants, a goal or objective /cel, oczekiwany wynik/
a taska job, a piece of work /zadanie/
tradebuying and selling /handel/
balancethe difference in value /bilans/
to trainto teach somebody how to do a particular job /szkolić/
training/szkolenie/
turnoverthe total sales of a company /obroty firmy/
staff turnoverthe rate of staff leaving and joining a company /rotacja kadry/
urgentneeding immediate attention /pilny/
a volunteera person who asks or offers to do a job /wolontariusz/
a wagea payment for doing a job /płaca pracowników fizycznych/
a warehousea large building where goods are stored /magazyn/
wholesalerbuys and sells in large quantities /hurtownik/
wholesale/sprzedaż hurtowa/

Dodano: 2019-11-09
Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski Biznesowy, Konwersacje po angielsku, General English, Immersja językowa

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski specjalistyczny

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Czytelnia

  • A Healthy Body Starts With a Healthy Mouth

    Your smile and the appearance of your teeth are an important part to making a good first impression. After all, your smile is the first thing people see.

  • Top 5 Beauty Jobs

    If you are interested in entering the beauty industry, then one of these beauty jobs may work for you. Some require you to complete a training course and receive a license before you can begin working.

  • The Sophistication of Wine

    What makes wine add such a touch of sophistication to just about anybody? Is it the jewel-like color or the fancy glasses we drink it from?