Oferta reklamy

Szukasz klientów / pracowników? Nasza oferta na pewno Cię zainteresuje. Przeczytaj o naszym portalu i zareklamuj swoją firmę u nas. więcej »

English Tip

If suffering a lack of employees you may sometimes want to call the retirees bureau. People from there are often capable and experienced ones.

Angielskie czasy

Poznaj najważniejsze czasy angielskie z przykładami ich użycia. Czasy zostały wytłumaczone w prosty i praktyczny sposób.

Spis Treści

 1. Present Simple
  1. Okoliczniki czasu
  2. Jak tworzymy czas?
  3. Pytnia i przeczenia
 2. Present Continuous
  1. Określniki czasu
  2. Przykład zdań
 3. Past Simple
  1. Okoliczniki czasu
  2. Pytania i przeczenia
 4. Present Perfect
  1. Okoliczniki czasu
  2. Pytania i przeczenia
 5. Past Continuous
  1. Okoliczniki czasu
 6. Present Perfect Continuous
 7. Future SImple
  1. Określniki czasu
  2. Przykładowe zdania
 8. Be going to
  1. Przykładowe zdania
 9. Past Perfect Continuous
 10. Future Continuous

1. PRESENT SIMPLE

Czasu Present Simple używamy:

 1. dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

  They get up at 5 a.m.
  I always visit them.
  She often makes pizza.

 2. dla wyrażenia ustalonych terminów wydarzeń:

  The film starts at 9:00 pm.
  We go to New York on Sunday.

 3. dla wyrażenia faktów z fizyki, praw przyrody:

  Water boils at 100°C .
  Earth goes around the Sun.

Okoliczniki czasu Present Simple:

never - nigdy
rarely, seldom - rzadkoevery day - codziennie
often - częstoonce a week - raz w tygodniu
sometimes - czasamitwice a year - dwa razy w roku
usually - zazwyczajthree times a day - trzy razy w ciągu dnia
always - zawsze

Jak tworzymy czas Present Simple?

I read
You read
He reads      3 osoba liczby pojedynczej
She reads      przyjmuje końcówkę -s
It reads
We read
You read
They read

Wyjątki w pisowni dla 3 osoby:

tidy - tidies

do - does

watch - watches

Pytania i Przeczenia?

Operatory w pytaniach do / does
oraz w przeczeniach do not (don`t) / does not (doesn`t)

Czasowniki w zdaniach pytających i przeczących zawsze zawierają podstawową formę (nie mają końcówek -s, -es, -ies).

Pytania i przeczenia - przykład:

Do I like her?I don`t like her.
Do you like her?You don`t like her.
Does he like her?He doesn`t like her.
Does she like her?he doesn`t like her.
Does it like her?It doesn`t like her.
Do we like her?We don`t like her.
Do you like her?You don`t like her.
Do they like her?They don`t like her.

Krótkie odpowiedzi:

Yes, I do.No, I don`t.
Yes, you do.No, you don`t.
Yes, he does.No, he doesn`t.
Yes, she does.No, she doesn`t.
Yes, it does.No, it doesn`t.
Yes, we do.No, we don`t.
Yes, you do.No, we don`t.
Yes, they do.No, they don`t.

2. PRESENT CONTINUOUS

 1. Czas Present Continuous wyraża czynność odbywającą się w danej chwili, w tym momencie:

  She is listening to music now.

 2. Czas ten wyraża tymczasową sytuację:

  I am living in London at the moment.

 3. Wyraża negatywne nawyki:

  You are always shouting at me.

Określniki czasu:

now - teraz
at the moment -- w tej chwili
at present - obecnie
tomorrow - jutro

Czas ten tworzymy przy pomocy czasownika to be oraz czasownika głównego z końcówką -ing.

Przykład zdań

Zdania twierdzące:Pytania:Przeczenia:
I`m playingAm I playing?I`m not playing
You`re playingAre you playing?You aren`t playing
He`s playingIs he playing?He isn`t playing
She`s playingIs she playing?She isn`t playing
It`s playingIs it playing?It isn`t playing
We`re playingAre we playing?We aren`t playing
You`re playingAre you playing?You aren`t playing
They`re playingAre they playing?They aren`t playing

Krótkie odpowiedzi:

Yes, I am.No, I`m not.
Yes, You areNo, you aren`t.
Yes, she is.No, she isn`t.
Yes, he isNo, he isn`t.
Yes, it is., it isn`t.
Yes, we are., we aren`t.
Yes, you are.No, you aren`t.
Yes. They are.No, they aren`t.

Pisownia:

work-working
dance-dancing
run-running
stop-stopping

Czasowniki wyrażające stany uczuciowe, czynności zmysłów, przekonanie, posiadanie zwykle nie posiadają formy -ing.

believe-wierzyć
forget-zapomnieć
forgive-wybaczyć
hate-nienawidzić / nie cierpieć
have-posiadać
hear-słyszeć
hope-mieć nadzieję
like-lubić
love-kochać
remember-pamiętać
see-widzieć
smell -pachnieć
think-sądzić, uważać że
understand-rozumieć
want-chcieć

3. PAST SIMPLE

Czasu Past Simple używamy mówiąc o czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości.

I watched this film last Monday.

Okoliczniki czasu:

yesterday- wczoraj
the day before -przedwczoraj
last week -w ubiegłym tygodniu
a year ago- rok temu
three months ago -trzy miesiące temu

Czasownik to be w czasie Past Simple:

Zdania twierdzącePytaniaPrzeczenia
I waswas I?I wasn`t
you werewere you?You weren`t
he waswas he?he wasn`t
she waswas she?she wasn`t
it waswas it?it wasn`t
we werewere we?we weren`t
you werewere you?you weren`t
they werewere they?they weren`t

Czasowniki regularne:

Do czasowników nieregularnych zwykle dodajemy końcówkę -ed.

I work - I worked

Do czasowników zakończonych na -e dodajemy tylko -d.

I dance - I danced.

Do czasowników zakończonych na spółgłoskę i y, odcinamy y i dodajemy -ied.

I cry - I cried

Czasowniki nieregularne:

Pytania i przeczenia:

W formie pytającej i przeczącej stosujemy operatory did/didn`t.
W pytaniach i przeczeniach czasownik nie zmienia się.

Na przykład:

I washed my car.
Did I wash my car?
I didn`t wash my car.
You bought a new dress.
Did you buy a new dress?
You didn`t buy a new dress.

4. PRESENT PERFECT

Czasu Present Perfect używamy:

 1. dla wyrażenia czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, ale jej czas nie jest nam podany:

  I have been in Paris.

 2. dla wyrażenia czynności, która trwa do chwili obecnej:

  I have bought a new car. - Kupilem nowy samochód. (mam go teraz).

 3. dla wyrażenia czynności wykonywanej w przeszłości, której skutki widoczne są teraz:

  She has sprained he ankle. - Skręciła sobie nogę w kostce. (a więc teraz ma problemy z chodzeniem).

Okoliczniki czasu:

never - nigdy

I have never been to America. .

ever - kiedykolwiek (występuje w pytaniach, zdaniach przeczących i zdaniach twierdzących)

Have you ever gone to Moscow?
I haven`t ever visited my uncle.

just - właśnie, dopiero co, przed chwilą

I have just baked the cake.

already - już (stosujemy w zdaniach twierdzących i pytających)

My brothers have already gone home.

yet - jeszcze, już ( wystepuje w pytaniach i przeczeniach)

I haven`t done my homwerok yet.

for - od, przez (oznacza czas trwania jakiejś czynności)

He`s lived here for 5 years.

since - od (używamy wskazując jakiś określony moment, lub stan w przeszłości, w którym zaczęła się dana czynność).

I haven`t cooked since Christmas/since 1982.

W czasie Present Perfect występuje czasownik posiłkowy have/has oraz czasownik główny.

I have worked (I`ve worked)
You have worked(You`ve worked)
He has worked(He`s worked)
She has worked(She`s worked)
It has worked(It`s worked)
We have worked(We`ve worked)
You have worked(You`ve worked)
They have worked(they`ve worked)

Pytania i przeczenia:

Have I worked?I haven`t worked.
Have you worked?You haven`t worked.
Has she worked?She hasn`t worked.

UWAGA:

Czasowniki regularne tworzymy przez dodanie końcówki -ed do czasownika.
Wiele jednak czasowników ma formę nieregularną, np.buy - bought. Skorzystaj więc z listy czasowników nieregularnych.

5. PAST CONTINUOUS

Czasu Past Continuous używamy gdy mówimy o czynnościach, które trwały przez jakiś czas w przeszłości.

It was raining all night.

Gdy mówimy o czynnościach, które trwały jednocześnie:

While I was having a bath, he was reading a magazine.

Gdy mówimy o trwającej czynności, przerwanej przez inną przeszłą czynność:

She was working in her office when it started to snow.

Orzeczenie składa się z was/were oraz z czasownika głównego z końcówką -ing.

Zdania twierdzące:Zdania pytające:Zdania przeczące:
I was workingWas I working?I wasn`t working.
You were workingWere you working?You weren`t working.
He/She/It was working he/she/it working?He/she/it wasn`t working.
We were workingWere we working?We weren`t working.
You were workingWere you working?You weren`t working.
They workingWere they working?They weren`t working.

Okoliczniki czasu:

whenkiedy, gdy
whilepodczas gdy
all daycały dzień

6. PRESENT PERFECT CONTINOUOUS

Czasu Present Perfect używamy dla wyrażenia czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i jeszcze trwa w chwili obecnej:

I have been waiting for you for five hours.
I have been watching TV.
You have been watching TV.
She/he/it has been watching TV.
We have been watching TV.
You have been watching TV.
They have been watching TV.

Pytania i przeczenia:

Has she been watching TV?
She hasn`t been watching TV.

7. FUTURE SIMPLE

Czasu Future Simple używamy, gdy przewidujemy przyszłość:

I think it will be sunny tomorrow.

Formułujemy prośby, obietnice:

Will you help me?

Określniki czasu:

tomorrowjutro
next week w przyszłym tygodniu
soon wkrótce
in a week za tydzień

Do czasu Future Simple potrzebny jest operator will.
Will używamy ze wszystkimi osobami w tej samej formie.
W przeczeniach zwykle zamiast will not używamy won`t.

Przykładowe zdania:

Zdania twierdzące:Zdania pytające:Zdania przeczące:
I will workWill I work?I won`t work
You will workWill you work?You won`t work
He will workWill he work?He won`t work
She will workWill she work?She won`t work
It will workWill it work?It won`t work
We will workWill we work?We won`t work
You will workWill you work?You won`t work
They will workWill they work?They won`t work

Krótkie odpowiedzi:

Yes, I will No, I won`t
Yes, she will No, she won`t

8. BE GOING TO

Formy be going to używamy gdy mówimy o przyszłych zamiarach i planach:

I`m going to go swimming.
He is going to wait for her at the bus stop.

Przykładowe zdania:

Zdania twierdzące:Zdania pytające:Zdania przeczące:
I am going to work.Am I going to work.?I am not going to work.
You are going to work.Are you going to work.?You aren`t going to work.
He is going to work.Is he going to work.?He isn`t going to work.
She is going to work.Is she going to work?She isn`t going to work.
It is going to work.Is it going to work.?It isn`t going to work.
We are going to work.Are we going to work?We aren`t going to work.
You are going to work.Are you going to work.?You aren`t going to work.
They are going to work.Are they going to work.?They aren`t going to work.

W mowie potocznej forma wyrażenie going to to często gonna.

9. PAST PERFECT CONTINUOUS

Czas Present Perfect Continuous stosujemy, gdy chcemy powiedzieć, że jakaś czynność trwała przez pewien czas, aż do momentu rozpoczęcia się drugiej czynności.

I had been waiting for you at the cinema before you came.
It had been raining for 5 days.

10. FUTURE CONTINUOUS

Czas Future Continuous używamy dla wyrażenia czynności, która będzie trwała przez pewien czas. Oznacza to, iż dana czynność już trwa, ale zakończy się w określonym momencie w przyszłości.

I will be building a new house.


Dodano: 2008-11-30
Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski Biznesowy, Konwersacje po angielsku, General English, Immersja językowa

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski specjalistyczny

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Czytelnia