Oferta reklamy

Szukasz klientów / pracowników? Nasza oferta na pewno Cię zainteresuje. Przeczytaj o naszym portalu i zareklamuj swoją firmę u nas. więcej »

English Tip

Alternative dispute resolution may be the option you want instead of litigating. Check for some sites which have ADR in their contents. It saves time and money.

Prawo i Sprawiedliwość - Prawo

oskarżenie
-
accusation
oskarżony
-
accused
alibi
-
alibi
apelacja
-
appeal
kaucja
-
bail
sprawa sądowa
-
case
sprawa najwyższa
-
chief justice
obraza sądu
-
contempt of court
kara cielesna
-
corporal punishment
obrońca
-
councel for the defence
sąd
-
court
sąd orzekający
-
court giving decision
wyrok sądowy
-
court judgement
sąd apelacyjny
-
court of appeal
sąd polubowany
-
court of arbitration
sąd wojenny
-
court martial
urzędnik sądowy
-
court official
sala sądowa
-
courtroom
kodeks karny
-
criminal code
prawo karne
-
criminal law
kara śmierci
-
death penalty
cela śmierci
-
death row
obrona
-
defence
pozwany
-
defendant
środek prewencyjny
-
deterrent
sprawa rozwodowa
-
divorce case
sąd krajowy
-
domestic court
świadek naoczny
-
eyewitness
zeznanie
-
evidence
wina
-
guilt
winny
-
guilty
grzywna
-
fine
Sąd Najwyższy
-
High Court
areszt domowy
-
house arrest
działalność nielegalna
-
illegal activity
uwięzienie
-
imprisonment
sędzia
-
judge
ława przysięgłych
-
jury
sprawiedliwość
-
justice
sąd dla nieletnich
-
juvenile court
prawo i porządek
-
law and order
koszty sądowe
-
legal costs
postępowanie sądowe
-
legal preceedings
kara dożywocia
-
life sentence
sąd lokalny
-
local court
bez orzekania winy
-
no-fault
wykroczenie
-
offence
krzywoprzysięstwo
-
perjury
wykroczenie drobne
-
petty crime
powód
-
plaintiff
oświadczenie pozwanego
-
plea
prośba o ułaskawienie
-
plea for mercy
więzienie
-
prison
nadzór kuratora
-
probation
kara
-
punishment
przepis prawny
-
regulation
ponowny proces
-
retrial
wyrok
-
sentence
skazany za gwałt
-
sentenced for rape
radca prawny /adwokat
-
solicitor
wezwanie do sądu
-
subpoena
aresztować
-
to arrest
być sądzonym
-
to be tried
skazywać
-
to convict
bronić
-
to defend
ukarać grzywną
-
to fine
składać zeznania
-
to give evidence
przyznać się do winy
-
to plead guilty
nie przyznawać się do winy
-
to plead not guilty
zaskarzyć do sądu
-
to prosecute
chronić
-
to protect
zwolnić za kaucją
-
to release on bail
wydać wyrok
-
to sentence
wnosić do sądu
-
to take to court
proces
-
trial
werdykt
-
verdict
ofiara
-
victim
świadek
-
witness
miejsce dla świadka
-
witness box
Wysoki Sądzie
-
Your Honor
czynność prawna
-
acts in law
umowa
-
agreement
adwokat
-
attorney (
majątek spółki assets and liabilities of a co
-
assets and liabilities of a company
adwokat występujący w sądzie
-
barrister
naruszenie prawa
-
breach of law
adres firmowy
-
business address
prawo kanoniczne
-
canon law
zdolność do czynności prawnych
-
capacity for legal actions
prawo zwyczajowe
-
case law
akt ustanowienia spółki
-
certificate of incorporation
kodeks cywilny
-
civil code
prawo cywilne
-
civil law
kodeks
-
code
prawo powszechne
-
common law
prawo wspólnotowe
-
community law
prawo o spółkach
-
company law
prawo autorskie
-
copyright law
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń
-
Council of the Bars and Law Societies
sąd karny
-
court of law
prawo karne
-
criminal law
prawo zwyczajowe
-
customary law
data zarejestrowania spółki
-
date of incorporation
data stempla pocztowego
-
date of the postal mark
dazrowizna
-
donation
obdarowany
-
donee
darczyńca
-
donor
nieruchomość obciążona służebnością
-
servient tenement
nieruchomość obciążona służebnością
-
servient real estate
służebność
-
easement
służebność
-
servitude
Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
-
European Company Lawyers Association
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
-
European Court of Justice
Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa
-
European Law Students Association
powstanie spółki
-
Formation of a partnership
niezgodny z prawem
-
illegal
prawo międzynarodowe
-
international law
księga wieczysta
-
land and mortgage register
biuro usług prawniczych
-
law centre
koszty procesowe
-
law-costs
sąd
-
law court
prawodawstwo
-
law-making
prawo własności
-
law of property
prawo majątkowe
-
law of property
Stowarzyszenie Prawnicze
-
Law Society
prawnik
-
lawyer
porada prawna
-
legal advice
zdolność prawna
-
legal capacity
koszty sądowe
-
legal costs
język angielski prawniczy
-
Legal English
osoba z wykształceniem prawniczym
-
legally qualified person
znak graficzny
-
logo
akt założycielski
-
memorandum of association
prawo handlowe
-
mercantile law
hipoteka
-
mortgage
Krajowy Rejestr Sądowy
-
National Court Register
akt notarialny
-
notarial deed
notariusz
-
notary
cel działalności spółki
-
objects of a company
kodeks karny
-
penal code
lokal spółki
-
premises of a company
przepis
-
regulation
akty rejestrowe
-
registration files
prawo rzymskie
-
Roman law
doręczać pisma
-
to serve documents
nazwa handlowa
-
trade name
czynność nagła
-
urgent action

Ebooki językowe, które pomogły już tysiącom osób

Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski specjalistyczny

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Czytelnia

  • Top 7 Ways to Automate Your Business and Make More Money

    If you aren`t automating as much of your business as possible, you`re leaving money on the table. Although you can`t usually automate your email or support desk, you can reduce support desk issues by automating other areas of your business and reducing your support tickets

  • How to Become an Engineer

    Engineering is a profession that covers a wide variety of disciplines. The tasks and studies of the various fields of engineering are vastly different, though each require problem solving through the use of mathematical and scientific principles.

  • Are modern drugs dangerous

    Every year hundreds of people die from the effects of drugs abuse. It is estimated that at least 5% of young adults in Europe use different kinds of drugs.