Oferta reklamy

Szukasz klientów / pracowników? Nasza oferta na pewno Cię zainteresuje. Przeczytaj o naszym portalu i zareklamuj swoją firmę u nas. więcej »

English Tip

Offer your salesmen good alternatives and remuneration options. Give them some days off if they reach their monthly goals.

Umowy angielskie – cztery podstawowe elementy

Język angielski jest domyślnym międzynarodowym językiem biznesowym. Coraz częściej sporządzamy i podpisujemy umowy w tym właśnie języku, dodatkowo do umowy sporządzonej w języku polskim. Konstrukcja umowy w języku angielskim jest ściśle określona i ważna również
Język angielski jest domyślnym międzynarodowym językiem biznesowym. Coraz częściej sporządzamy i podpisujemy umowy w tym właśnie języku, dodatkowo do umowy sporządzonej w języku polskim. Konstrukcja umowy w języku angielskim jest ściśle określona i ważna również pod względem prawnym – umowa może zostać nawet uznana za nieważną, gdy brakuje w niej niektórych elementów.

Cztery podstawowe elementy (wybrane z kilkunastu) umowy dowolnego typu to: formuła zawarcia umowy, postanowienia bezpośrednio realizujące cel umowy, gwarancja, postanowienia końcowe.

1) Formuła zawarcia umowy


Przykład zapisu:
NOW, THEREFORE, in consideration of (1) the foregoing (2) and the respective (3) representations (4), warranties (5), covenants (6) and agreements (7) set forth in this Agreement (8) and intending (9) to be legally (10) bound (11) hereby (12), the parties hereto agree as follows:

Komentarz:
(1) W powszechnie znanej i używanej angielszczyźnie consideration oznacza „rozważanie” czy też „rozpatrywanie” wydarzeń i okoliczności. W połączeniu z przyimkami in i of słowo to wyraża zatem takie samo znaczenie jak polskie zwroty „po rozważeniu”, „po rozpatrzeniu”.

(2) Wyrażenie the foregoing zastępuje fragment tekstu poprzedzający zdanie, w którym zwrot ten występuje. Spełnia więc ono rolę zaimka, który pozwala uniknąć żmudnych powtórzeń. W cytowanym przykładzie fragmentem, do którego odsyła the foregoing, są oczywiście oświadczenia stron dotyczące okoliczności jakie skłoniły je, aby przystąpić do umowy.

(3) The respective znaczy to samo co polski przymiotnik „poszczególny” i zapowiada wystąpienie wyliczenia.

(4) Representations to „oświadczenia” stron potwierdzające prawdziwość faktów, które brane były pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do umowy. Standardowo zamieszcza się je w środkowej części tekstu, choć najistotniejsze z nich przytacza się na samym początku.

(5) Warranties to oświadczenia stron potwierdzające prawdziwość faktów mających istotne znaczenie dla ważności i wykonalności umowy. Należy je zatem rozumieć jako oświadczenia udzielające „rękojmi” za ewentualne wady prawne lub wady fizyczne rzeczy, których umowa dotyczy.

(6) Covenants to „przyrzeczenia” podjęcia lub zaniechania przez strony umowy konkretnych czynności po terminie jej podpisania.

(7) Pisane małą literą i w liczbie mnogiej agreements oznacza „uzgodnienia” pomiędzy stronami umowy określane również jako arrangements. Rzeczownik agreement ma bowiem dosyć szerokie znaczenie sięgające od nieformalnych uzgodnień i porozumień aż po oficjalny tekst umowy.

(8) Użycie wielkich i małych liter odróżnia tekst czytanej właśnie umowy czyli Agreement od uzgodnień pomiędzy jej stronami czyli agreements.

(9) W angielskim języku prawnym czasownika intend używa się w znaczeniu „wyrazić wolę”, „mieć zamiar”. Brzmi on o wiele mniej uroczyście niż przedstawione powyżej czasowniki desire czy wish, ale rozumiany jest dokładnie tak samo.

(10) Legally znaczy „zgodnie z prawem”, wskazuje zatem na legalność zamiarów, jakie mają strony czytanej umowy.

(11) W angielskim języku prawnym stosuje się przymiotnik bound w znaczeniu „związany” postanowieniami wskazanymi w jego pobliżu. W tym przypadku strony wyrażają wolę związania się warunkami niniejszej umowy czyli jej zawarcia.

(12) W takim kontekście hereby ma znaczenie by this agreement – „poprzez zapisy tej umowy”. Po użytym wcześniej przymiotniku bound z reguły występuje przyimek by, który odnajdujemy w drugiej części złożenia hereby. Z tego względu takiego użycia hereby nie można odczytać jako znaczącego „niniejszym”, „uroczyście” etc.

2) Postanowienia bezpośrednio realizujące cel umowy


Przykład zapisu:
Article 3. ORDER PROCEDURES (1)
SOUNDMASTER shall place (2) with SUNRISE INDUSTRIES monthly firm (3) purchase orders (4) in Whiting for the SUPPLY PARTS at least 3 months before start of the production month of the SUPPLY PARTS thereby (5) ordered or at least 4 months before the end of the month in which SUPPLY PARTS are to be shipped (6) from relevant port(s) of shipment, whichever (7) is applicable. By the end of each month, non-binding (8) rolling forecasts (9) for the SUPPLY PARTS order for the period of next six months shall be given to SUNRISE INDUSTRIES by SOUNDMASTER for SUNRISE INDUSTRIES’s smooth arrangements (10) of the SUPPLY PARTS. In case (11) the relevant SUPPLY PARTS are to be manufactured outside Japan, however, the number of months provided (12) above shall be increased by one.

Komentarz:
(1) Order procedures to „tryb składania zamówień”.

(2) Czasownik place z reguły występuje razem z rzeczownikiem order, tworząc taką samą parę jak „składać zamówienie” w języku polskim. Nazwę kontrahenta, u którego składa się zamówienie, poprzedza się przyimkiem with. W języku polskim odpowiada mu użycie nazwy kontrahenta w odpowiednim przypadku (zazwyczaj jest to celownik).

(3) W odniesieniu do zamówień przymiotnik firm znaczy „nieodwołalny”. W taki samym znaczeniu używa się również złożenia non-cancellable.

(4) Dosłownie rzecz biorąc purchase order to „zlecenie zakupu”, ale powszechnie używa się jego krótszego synonimu „zamówienie”.

(5) Użycie zaimka thereby odsyła czytelnika do wspomnianych powyżej miesięcznych zamówień na piśmie (monthly purchase orders in writing), wskazując, że mowa o supply parts czyli „podzespołach” zamówionych właśnie w tym trybie. Połączenie zaimka thereby z następującym po nim czasownikiem ordered oznacza zatem to samo co polskie wyrażenie „w taki sposób zamówionych”.

(6) Czasownik ship znaczy „wysyłać”, „ekspediować”, „przewozić”, ale wbrew temu co sugeruje angielska pisownia, nie musi to wcale być transport drogą morską. Tego samego czasownika używa się w odniesieniu do przewozu rzeczy koleją, samochodem czy samolotem. W cytowanym tekście wskazany jest port, w tym przypadku chodzi zatem o transport statkiem. Rzeczownikiem powiązanym znaczeniowo z czasownikiem ship jest shipment czyli „transport”, „załadunek”.

(7) Zaimek whichever zazwyczaj rozpoczyna zdania podrzędne, które wskazują w jaki sposób należy wybrać między alternatywami przedstawionymi we wcześniejszych fragmentach zdania lub tekstu. W cytowanym przykładzie wskazano dwie alternatywne metody składania zamówień, a zdanie zaczynające się od whichever informuje, że do danego zamówienia ma zastosowanie tylko ten fragment przytoczonego postanowienia, który opisuje opcję wybraną przez kontrahenta. Zdanie to pełni zatem w tekście taką samą rolę jak polskie wyrażenie „w zależności od wybranego wariantu”, „w zależności od wybranego trybu”.

(8) Non-binding znaczy dokładnie to samo co polski przymiotnik „niewiążący”.

(9) Rolling forecast to „prognoza krocząca” czyli stale uaktualniana o miniony tydzień, miesiąc czy kwartał. Niezależnie od upływu czasu tego typu prognoza zawsze obejmuje więc okres o takiej samej długości.

(10) W odniesieniu do podzespołów, komponentów etc. rzeczownik arrangement oznacza „zapewnienie” ciągłych dostaw. Połączenie tego rzeczownika z przymiotnikiem smooth oraz użytym przed nazwą producenta przyimkiem for jest zatem równoważne polskiemu wyrażeniu „w celu płynnego zapewnienia dostaw”, „w celu zapewnienia płynnych dostaw”.

(11) In case rozpoczyna zdania warunkowe w taki sam sposób jak polskie wyrażenia „jeśli”, „jeżeli”, „w przypadku”.

(12) Czasownika provide w angielskim języku prawnym często używa się w znaczeniu „zapisać”, „określić” w tekście umowy. Tak też należy rozumieć zastosowanie tego czasownika w cytowanym fragmencie.

3) Gwarancja


Przykład zapisu:
WARRANTY (1)
Buyer shall submit to Seller a written report detailing (2) the quality problem with the Components (3) occurring in the market during the period of fifteen [15] months from each delivery of the Components hereunder. Further (4), Buyer shall submit to Seller samples (5) of the Components alleged (6) to be defective (7) upon request of (8) Seller. Buyer shall be responsible for warranty servicing (9) of the Products and any claims (10) made by any third party against the Products once (11) Buyer distributes or has distributed the Products in the market.

Komentarz:

(1) Terminu warranty używa się zamienne z guarantee na oznaczenie „gwarancji”. Formalnie rzecz biorąc warranty to zobowiązanie sprzedającego wynikające z samego faktu sprzedaży czyli „rękojmia”, a guarantee to odrębne zobowiązanie umowne czyli „gwarancja”. W praktyce „gwarancję” jakości wyrobów określa się jednak jednym i drugim terminem. Należy pamiętać, że słowo warranty ma jeszcze drugie bardzo ważne znaczenie. Jest nim „poboczny warunek” umowy czyli każdy inny warunek niż określony terminem condition. Na szczęście, w znaczeniu tym termin warranty jest często zastępowany słowem term (jak w wyrażeniu terms and conditions) albo występuje w liczbie mnogiej warranties i w formie czasownikowej warrants lub warranted.

(2) Czasownika detail używa się do przedstawienia zawartości wskazanego w tekście dokumentu. W języku polskim odpowiadają mu więc czasowniki „przedstawić”, „określić”, „wykazać” itp.

(3) Jak podpowiada pisownia, components to najczęściej „komponenty”, choć termin angielski ma dosyć szerokie znaczenie i obejmuje również „podzespoły”, „części”, „składniki” itp.

(4) Słowo further, czyli dosłownie rzecz biorąc przysłówek „dalej”, często występuje w roli gramatycznej, zastępując spójniki wskazujące na kontynuowanie tego samego tematu, myśli etc. W takim przypadku further rozpoczyna zdanie i pełni taką samą rolę jak używane w środku zdania polskie spójniki „również”, „także” itp.

(5) Sample to „próbka” towaru, materiału etc. W użyciu znajduje się również czasownik sample, który jak można się domyślać znaczy „pobierać próbkę”.

(6) Czasownika allege używa się z bezokolicznikiem do wyraźnego zaznaczenia, że przedstawione w dalszej części zdania wydarzenia, okoliczności itp. są tylko domniemaniami i opiniami, a nie obiektywnymi faktami. W języku polskim najczęściej odpowiadają mu zwroty „uważany za”, „określany jako”.

(7) Rzeczownik defect oznacza „wadę”, a utworzony od tego przymiotnik defective znaczy „wadliwy”. Słów tych używa się zarówno w odniesieniu do wad fizycznych, jak i prawnych.

(8) Wyrażenie upon request of jest bardziej oficjalną wersją zwrotu at the request of i ma tak samo szerokie znaczenie.

(9) Warranty service to „serwis gwarancyjny” czyli wykonywanie napraw w okresie objętym gwarancją. „Serwis pogwarancyjny” czyli wykonywanie napraw po upływie gwarancji określa się terminem maintenance.

(10) Terminem claim określa się „roszczenia”. W cytowanym przykładzie są to „roszczenia osób trzecich”.

(11) W języku prawnym przysłówka once używa się w znaczeniu, które w języku polskim wyraża spójnik „gdy”.

4) Postanowienia końcowe


Przykład zapisu:
BINDING EFFECT (1)
This Agreement shall be binding (2) upon and inure (3) to the benefits of the parties hereto and their respective successors (4) and permitted assigns (5).

Komentarz:
(1) Klauzula binding effect potwierdza, że strony związane są postanowieniami umowy i wskazuje osoby uprawnione do korzystania z praw, które z niej wynikają. Przytoczoną powyżej nazwę binding effect należy zatem odczytać jako „moc wiążącą”. Ponieważ tekst omawianej klauzuli zazwyczaj mieści się w jednym krótkim zdaniu, często jest ona łączona z innymi postanowieniami w dłuższe jednostki redakcyjne. Nie ma to jednak wpływu na jej treść.

(1) Czasownik bind znaczy „wiązać”; często spotykany w tekstach prawnych imiesłów binding wyraża zatem takie samo znaczenie jak polski przymiotnik „wiążący”. W połączeniu z przyimkiem upon używa się go natomiast do wskazania osób, które „wiąże” umowa.

(2) Archaiczny czasownik inure oznacza to samo co bardziej współczesne wyrażenie take effect czyli „wejść w życie”. Wyrażenie inure for the benefit of znaczy natomiast to samo co używany obecnie czasownik vest czyli „nadać prawa” osobom wskazanym po przyimku of oraz „wejść w posiadanie prawa” wskazanego w czytanym tekście, „przejąć prawo do”. Przytoczony fragment this Agreement shall be binding upon and inure for the benefit of należy więc odczytać „niniejsza umowa wiąże i nadaje wskazane w niej prawa”.

(3) Successor to „następca prawny” czyli osoba, które przejmuje prawa i obowiązki swego poprzednika. Może to zatem być zarówno osoba fizyczna, jak i instytucja.

(4) Assigns to osoby, na które przeniesiono prawa do wskazanego w tekście majątku. Znaczenie tego terminu obejmuje zarówno zwykłych „nabywców”, jak i „cesjonariuszy” czyli osoby, na które przelano prawo do wierzytelności. Permitted assigns to zatem osoby, na które prawo pozwala przenieść prawa do majątku. Terminu tego używa się prawie wyłącznie w liczbie mnogiej. Aby wyraźnie wskazać, że chodzi o cesjonariusza, stosuje się termin assignee.

Tekst pochodzi z książki „Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?” (Wydawnictwo C.H. Beck, 2009). Publikacja za zgodą Wydawcy. Książkę znajdziesz w księgarni internetowej www.ksiegarnia.beck.pl.


Dodano: 2009-08-17
Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski Biznesowy, Konwersacje po angielsku, General English, Immersja językowa

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski specjalistyczny

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Czytelnia